Przetwarzanie Danych Osobowych

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

SELTIK SP. Z O.O.

Zobowiązanie do ochrony danych osobowych

Jako prężnie rozwijająca się Spółka, zaangażowana w zapewnienie bezpieczeństwa naszych Klientów, mamy świadomość, że zaufanie, wiarygodność oraz rzetelne podejście do prowadzonej działalność to nasz największy atut doceniany przez Klientów, partnerów biznesowych oraz pracowników.

Dlatego jako spółka, ceniąca prawo do prywatności i ochrony danych osobowych przetwarzanych w związku z prowadzoną działalnością ustanowiliśmy niniejszą Politykę Ochrony Danych Osobowych, która zobowiązuje nas oraz naszych pracowników, aby chronić i przetwarzać dane zgodnie z:

 • Zasadą zgodności z prawem, bezstronność i jawność.
  Dane osobowe przetwarzane przez Spółkę będą gromadzone i przetwarzane w sposób zgodny z prawem, bezstronny i jawny, celem ochrony indywidualnych praw podmiotów danych.
 • Zasadą ograniczenia wykorzystania danych do określonych celów
  Dane osobowe przetwarzane przez Spółkę będą uzyskiwane wyłącznie w wyraźnie określonych oraz uzasadnionych celach oraz nie będą przetwarzane w sposób z nimi niezwiązany.
 • Zasadą poprawność/prawdziwość danych.
  Dane osobowe przetwarzane przez Spółkę będą poprawne i, o ile to konieczne, aktualizowane.
 • Zasadą oszczędność/minimalizacja danych.
  Dane osobowe przetwarzane przez Spółkę będą adekwatne i odpowiednie, a ich zakres ograniczony będzie do niezbędnego minimum. Dane osobowe nie będą przechowywane dłużej, niż to konieczne.
 • Zasadą respektowania praw podmiotów danych.
  Spółka respektuje prawa wszystkich podmiotów wskazanych w RODO. Jakie prawa przysługują na mocy przepisów RODO oraz jak wnieść żądanie o realizację prawa, przeczytasz tutaj.
 • Zasadą informowania podmiotów danych o przetwarzaniu danych osobowych
  Spółka zobowiązuje się do wypełniania wobec podmiotów danych obowiązku informacyjnego określonego w art. 12 i 13 RODO w momencie przetwarzania danych osobowych.
 • Zasadą bezpiecznego przetwarzania danych osobowych.
  Dane osobowe będą przetwarzane w sposób bezpieczny. Stosownie do rodzaju ryzyka, przeciwko nieuprawnionemu przetwarzaniu lub zmianie oraz utracie, zniszczeniu lub nieuprawnionemu ujawnianiu lub udostępnianiu przekazywanych, przechowywanych lub przetwarzanych w inny sposób danych osobowych zostaną podjęte środki techniczne lub organizacyjne.
 • Zasadą ochrona danych w fazie projektowania i domyślna ochrona danych.
  Spółka zobowiązuje się, że domyślnie przetwarzane będą tylko te dane osobowe, których przetwarzanie jest niezbędne dla określonych celów. Zasada ochrony danych w fazie projektowania i domyślnej ochrony danych będzie stosowana podczas opracowywania nowych usług.
 • Zasada Odpowiedzialność
  Spółka zobowiązuje się, że wszystkie działania dotyczące przetwarzania danych będą przeprowadzane odpowiedzialnie i jest w stanie to wykazać. W sytuacji, gdyby doszło do naruszenia ochrony danych osobowych, co skutkować będzie negatywnymi konsekwencjami dla osoby dotkniętej naruszeniem, o wystąpieniu takiego zdarzenia poinformujemy w formie:
 • sms na podany numer telefonu;
 • wiadomości elektronicznej na podany adres e-mail;
 • listownie na podany adres zamieszkania;
 • lub umieszczając informację na stronie www.seltik.pl

 

Informowanie podmiotów danych o przetwarzaniu danych osobowych

Na naszej stronie internetowej możecie Państwo dowiedzieć się szczegółów dotyczących przetwarzania danych osobowych* względem:

 • obecnych, byłych i potencjalnych klientów i ich pracowników – tutaj,
 • podwykonawców i ich pracowników – tutaj,
 • kandydatów do pracy – tutaj,
 • nadawców korespondencji elektronicznej – tutaj,
 • gości odwiedzających biura, objętych monitoringiem wizyjnym – tutaj.

 

Oraz informacje:

 • o powołaniu Inspektora Ochrony Danych – tutaj,
 • o prawach osób fizycznych – tutaj,
 • o plikach cookie – tutaj,
 • zawarte w polityce prywatności – tutaj.

 

 

*Podstawą prawną informowania o przetwarzaniu danych jest tzw. obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 i 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) dalej zw. „Rozporządzeniem” lub „RODO”.