Prawa Osób Fizycznych

INFORMACJA O PRAWACH PRZYSŁUGUJĄCYCH OSOBIE FIZYCZNEJ NA MOCY PRZEPISÓW RODO

Każda osoba, której dane osobowe przetwarzamy ma prawa wynikające z RODO, na zasadach określonych w art. 7 ust. 3 RODO oraz art. 15-21 RODO.

Prawo dostępu do danych
Masz prawo do żądania dostępu do Twoich danych osobowych, w tym w szczególności informacji o tym czy przetwarzamy Twoje dane osobowe oraz o zakresie danych posiadanych przez nas posiadanych, celach przetwarzania danych czy kategoriach odbiorców Twoich danych, o ile to możliwe, o planowanym okresie przechowywania danych, o przysługujących Ci prawach dotyczących danych osobowych, informacje o źródłach ich pozyskania w sytuacji, gdy nie zostały zebrane od Ciebie. Masz ponadto prawo do uzyskania kopii danych.

Prawo do sprostowania danych
W sytuacji, gdy posiadane przez nas Twoje dane osobowe są niezgodne lub błędne, Masz prawo do żądania ich sprostowania.

Prawo do usunięcia danych (prawo do bycia zapomnianym)
Masz prawo żądania usunięcia Twoich danych, jeżeli zachodzi jedna z następujących okoliczności:

 • dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w inny sposób przetwarzane;
 • wniosłaś/wniosłeś skuteczny sprzeciw wobec przetwarzania;
 • dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem;
 • dane osobowe muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku prawnego;
 • cofnęłaś/cofnąłeś zgodę na przetwarzanie danych osobowych a dane osobowe były przetwarzane na podstawie Twojej zgody i nie ma innej podstawy prawnej ich przetwarzania.

Nie będziesz mogła/mógł jednak skorzystać z prawa do usunięcia danych m.in., jeżeli takie dane niezbędne są do ustalenia lub dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami lub gdy przetwarzanie oparte jest na podstawie przepisów obowiązującego prawa.

Prawo do ograniczenia przetwarzania danych
Masz prawo żądania ograniczenia przetwarzania w następujących przypadkach:

 • jeżeli kwestionujesz prawidłowość danych osobowych – na okres pozwalający sprawdzić prawidłowość tych danych;
 • przetwarzanie jest niezgodne z prawem i sprzeciwiasz się usunięciu danych osobowych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania;
 • dane osobowe nie są już nam potrzebne, ale potrzebne są Tobie do ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami;
 • w przypadku wniesienia przez Ciebie sprzeciwu – do czasu stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po naszej stronie są nadrzędne wobec podstaw Twojego sprzeciwu.

Prawo do przenoszenia danych
Masz prawo otrzymać – w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie, nadającym się do odczytu maszynowego – swoje dane osobowe, oraz masz prawo przesłać te dane osobowe innemu administratorowi, jeżeli:

 • przetwarzanie odbywa się na podstawie Twojej zgody lub na podstawie umowy z Tobą,
 • jednocześnie przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany.

Masz jednocześnie prawo żądania by dane osobowe zostały przesłane bezpośrednio innemu administratorowi danych, o ile jest to technicznie możliwe.

Prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych
Masz prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych ze swoją szczególną sytuacją – wobec przetwarzania Twoich danych, jeżeli podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora.
Na skutek sprzeciwu zaprzestaniemy przetwarzać Twoje dane osobowe, chyba, że wykażemy istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec Twoich interesów, praw i wolności lub podstaw do ustalenia, dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami.
Jeżeli dane osobowe są przetwarzane na potrzeby marketingu bezpośredniego, możesz w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec takiego przetwarzania, w tym profilowania, bez konieczności wykazywania przyczyn związanych ze swoją szczególną sytuacją.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
Masz prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uważasz, że przetwarzamy Twoje dane osobowe z naruszeniem przepisów. Wszelkie niezbędne informacje znajdziesz na www.uodo.pl

 

 

INFORMACJA O ZGŁOSZENIU ŻĄDANIA REALIZACJI PRAWA NA MOCY PRZEPSIÓW RODO

 

Jak zgłaszać żądania realizacji praw?

Zgłaszanie żądań związanych z realizacją praw
Wniosek dotyczący realizacji praw można złożyć:

 • osobiście w siedzibie: Seltik Sp. z o.o. ul. Jagiellońska 78 03-301 Warszawa
 • w formie pisemnej na wskazany powyżej adres
 • drogą e-mailową na adres: iod@seltik.pl

Jeżeli uznamy, że nie jesteśmy w stanie zidentyfikować osoby składającej wniosek na podstawie dokonanego zgłoszenia, zwrócimy się do wnioskodawcy o dodatkowe informacje, które nam to umożliwią.
Wniosek może być złożony osobiście lub za pośrednictwem pełnomocnika (np. członka rodziny). Ze względu na bezpieczeństwo danych zachęcamy do posługiwania się pełnomocnictwem w formie poświadczonej przez notariusza lub upoważnionego radcę prawnego bądź adwokata, co istotnie przyspieszy weryfikację autentyczności wniosku.
Odpowiedź na zgłoszenie udzielamy niezwłocznie, a w uzasadnionych przypadkach np. zawiłość prawa, może wydłużyć termin udzielenia odpowiedzi do 30 dni od dnia jego otrzymania. W razie konieczności przedłużenia tego terminu poinformujemy wnioskodawcę o przyczynach opóźnienia.
Odpowiedź udzielana jest za pośrednictwem poczty tradycyjnej, chyba, że wniosek został złożony drogą e-mailową lub zażądano przekazania odpowiedzi w formie elektronicznej.

Zasady pobierania opłat
Postępowanie w sprawie składanych wniosków, co do zasady jest nieodpłatne. Jednakże, jeśli wykażemy, że żądanie wnioskodawcy jest ewidentnie nieuzasadnione lub nadmierne w szczególności ze względu na swój ustawiczny charakter, możemy:

 • pobrać opłatę, właściwą do wysokości kosztu udzielenia odpowiedzi lub,
 • odmówić podjęcia działań w związku z wniesionym żądaniem.

W razie kwestionowania decyzji o nałożeniu opłaty wnioskodawca, może złożyć skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.