Klauzula Kandydaci

Informacje dotyczące przetwarzania danych kandydatów do pracy w Seltik Sp. z o.o.

 

Kto jest Administratorem danych osobowych?
Administratorem danych osobowych kandydatów do pracy jest Seltik Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Jagiellońska 78, 03 – 301 Warszawa. Kontakt z Administratorem:

 • drogą elektroniczną pisząc na adres e-mail: t.tyczka@seltik.pl
 • drogą tradycyjną wysyłając korespondencję na adres wskazany powyżej.

Czy został powołany Inspektor Ochrony Danych?
Ochrona danych osobowych jest dla nas niezwykle ważna, dlatego wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych. Kontakt z IOD:

 • drogą elektroniczną pisząc na adres e-mail: iod@seltik.pl,
 • drogą tradycyjną wysyłając korespondencję na adres wskazany powyżej, z dopiskiem Inspektor Ochrony Danych.

Cele i podstawy prawne przetwarzania danych osobowych?
Państwa dane osobowe w zakresie wskazanym w przepisach prawa pracy oraz, jeśli dotyczy, w przepisach szczegółowych dotyczących danego stanowiska, będą przetwarzane w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b RODO).
Podanie innych danych w zakresie nieokreślonym przepisami prawa, zostanie potraktowane jako zgoda na przetwarzanie tych danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). Wyrażenie zgody w tym przypadku jest dobrowolne, a zgodę tak wyrażoną można odwołać w dowolnym czasie.
Administrator będzie przetwarzał Państwa dane osobowe, także w kolejnych naborach pracowników, jeżeli wyrażą Państwo na to zgodę (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), która może zostać odwołana w dowolnym czasie.
Jeżeli w dokumentach zawarte są dane, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO konieczna będzie Państwa zgoda na ich przetwarzanie (art. 9 ust. 2 lit. a RODO), która może zostać odwołana w dowolnym czasie.

Dobrowolność czy obowiązek podania danych osobowych?
Podanie przez Państwa danych osobowych w zakresie wynikającym z przepisów prawa jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie przez Państwa innych danych jest dobrowolne.

Jak długo przechowujemy dane osobowe?
Dane osobowe przetwarzamy przez okres rekrutacji aż do momentu jego zakończenia oraz przez 90 dni po zakończeniu celu, w którym zostały zebrane na potrzeby weryfikacji poprawności przeprowadzonego procesu lub gdyby z jakichkolwiek powodów musielibyśmy powtórzyć proces. W przypadku wystąpienia ewentualnych sporów, Administrator ma prawo do przetwarzania danych osobowych kandydata aż do momentu zakończenia sporu.
W przypadku wyrażonej przez Państwa zgody na wykorzystywane danych osobowych dla celów przyszłych rekrutacji, Państwa dane będą przechowywane przez 6 miesięcy.

Czy i komu udostępniamy dane osobowe?
Dane osobowe mogą być przekazane wyłącznie podmiotom, które uprawnione są do ich otrzymania przepisami prawa. Ponadto mogą być one ujawnione podmiotom, z którymi Administrator zawarł umowę na świadczenie usług podwykonawczych, technicznych, organizacyjnych, prawnych i doradczych, a także serwisowych dla systemów informatycznych wykorzystywanych przy przetwarzaniu danych. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.

Czy dane podlegają zautomatyzowanemu przetwarzaniu?
Nie, obecnie nie przetwarzamy danych w sposób zautomatyzowany, a dane osobowe nie podlegają profilowaniu.

Skąd pozyskujemy dane osobowe?
Dane osobowe pozyskujemy głównie od osoby, której dane dotyczą (oznacza to, że od Ciebie).

Jakie prawa przysługują w związku z przetwarzaniem danych osobowych?
Administrator gwarantuje, że dokłada wszelkich starań, aby Państwa dane przetwarzane były tylko w niezbędnym zakresie oraz zgodnie z wszelkimi przepisami.
Jednak jeśli uznacie Państwo, że naruszyliśmy powszechnie obowiązujące przepisy dotyczące przetwarzania i ochrony danych osobowych to każda osoba fizyczna, której dane są przetwarzane ma:

 • prawo dostępu do danych oraz uzyskania ich kopii;
 • prawo do sprostowania danych;
 • prawo do usunięcia danych;
 • prawo do ograniczenia przetwarzania;
 • prawo sprzeciwu wobec przetwarzania opartego na prawnie uzasadnionym interesie;
 • prawo do wycofania zgody;
 • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Uprawnienia, o których mowa powyżej można zrealizować tylko na zasadach określonych w RODO. Więcej informacji na temat przysługujących Państwu praw oraz w jaki sposób można je realizować znajduje się na naszej stronie internetowej oraz w siedzibie.